طب اسلامی

انواع درمان ها(در طب اسلامی)

انواع درمان ها(در طب اسلامی)

درمان های روحی

۱٫                      روح درمانی ۲٫                     قرآن درمانی ۳٫                     دعا وتوسل درمانی ۴٫                     اخلاق درمانی ۵٫                     توحید درمانی ۶٫                     استغفار درمانی ۷٫                     لعن و صلوات درمانی
۸٫                     نذر درمانی ۹٫                     حرز درمانی ۱۰٫                    روضه درمانی ۱۱٫                    تربت درمانی ۱۲٫                    تعویذ درمانی ۱۳٫                   عقیقه و ضیافت درمانی ۱۴٫                    صدقه درمانی
۱۵٫                   ذکر درمانی ۱۶٫                    توکل درمانی ۱۷٫                   حدیث درمانی ۱۸٫                   ایمان – تقوی درمانی ۱۹٫                    حوقله وتهلیل درمانی ۲۰٫                    ایثار درمانی ۲۱٫                    شُکر درمانی
۲۲٫                   زیارت درمانی ۲۳٫                   تفکر درمانی ۲۴٫                   مراقبه درمانی ۲۵٫                   آیت الکرسی درمانی ۲۶٫                   نماز (نیایش) درمانی ۲۷٫                   پرهیز(همیه)درمانی ۲۸٫                   اعتکاف درمانی
۲۹٫                   اذان درمانی ۳۰٫                   روزه درمانی ۳۱٫                   طلسم درمانی ۳۲٫                   رقیه درمانی ۳۳٫                  تمیمه(آویز) درمانی ۳۴٫                   اشک درمانی ۳۵٫                  سجده درمانی

درمان های روانی

۳۶٫                   روان درمانی ۳۷٫                  مزاح درمانی ۳۸٫                  عیادت درمانی ۳۹٫                   نکاح درمانی ۴۰٫                    کار درمانی ۴۱٫                    صوت و آوا درمانی ۴۲٫                   نور درمانی
۴۳٫                   سکوت درمانی ۴۴٫                   گفتار درمانی ۴۵٫                   سیاحت(سفر) درمانی ۴۶٫                   رفاقت و محبت درمانی ۴۷٫                   تیمار(پرستار) درمانی ۴۸٫                   زمان درمانی ۴۹٫                   تربیت درمانی
۵۰٫                   نگاه درمانی ۵۱٫                   تلقین درمانی ۵۲٫                   کتاب درمانی ۵۳٫                  مشاوره درمانی ۵۴٫                   رنگ درمانی ۵۵٫                  خانواده درمانی ۵۶٫                   فشار درمانی(غمز)
کلیاتِ درمانی
۵۷٫                  ضد درمانی ۵۸٫                  غذا درمانی ۵۹٫                   مفرد درمانی ۶۰٫                    مرکب درمانی ۶۱٫                    معجون درمانی ۶۲٫                   احتباس درمانی ۶۳٫                   دفینه درمانی
۶۴٫                   بخار درمانی ۶۵٫                   کیمیا دروانی ۶۶٫                   گیاه درمانی ۶۷٫                   معدن درمانی ۶۸٫                   ماساژ درمانی(دلک)(تمریخ) ۶۹٫                   روغن درمانی ۷۰٫                   گره درمانی
۷۱٫                   پرتو درمانی ۷۲٫                   لباس درمانی ۷۳٫                  دوا درمانی ۷۴٫                   هوا درمانی ۷۵٫                  سنگ درمانی ۷۶٫                   گوشت درمانی ۷۷٫                  علاج درمانی
۷۸٫                  سبزی درمانی ۷۹٫                   جراحی درمانی ۸۰٫                   عدد درمانی ۸۱٫                   طبیب درمانی ۸۲٫                   خود درمانی ۸۳٫                  خواب درمانی ۸۴٫                   تدبیر (اصلاح)درمانی
۸۵٫                  رژیم درمانی ۸۶٫                   مسکن(تریاق) درمانی ۸۷٫                  جانور درمانی ۸۸٫                  رائحه درمانی ۸۹٫                   میوه درمانی ۹۰٫                    آب درمانی ۹۱٫                    استفراغ درمانی
۹۲٫                   گُل درمانی ۹۳٫                   خاک درمانی ۹۴٫                   لبنیات درمانی ۹۵٫                   دخان(بخور) درمانی ۹۶٫                   روغن درمانی(الطلی)تدهین ۹۷٫                   دم نوش درمانی ۹۸٫                   عرق درمانی

جزیی درمانی

۹۹٫                   هلیم درمانی(هریسه) ۱۰۰٫                   نمک درمانی ۱۰۱٫                   شیر درمانی ۱۰۲٫                  کود درمانی ۱۰۳٫                  زمزم درمانی ۱۰۴٫                  فرات درمانی ۱۰۵٫                  سویق درمانی
۱۰۶٫                  شکر درمانی ۱۰۷٫                  ورزش درمانی(ریاضت) ۱۰۸٫                  گوشت درمانی ۱۰۹٫                  پنير درمانی ۱۱۰٫                   باران درمانی ۱۱۱٫                   حلوا درمانی ۱۱۲٫                  کی(داغ) درمانی
۱۱۳٫                  تکمید درمانی(آبزن) ۱۱۴٫                  تلبینه درمانی ۱۱۵٫                  قراص(خان) درمانی ۱۱۶٫                  نان درمانی ۱۱۷٫                  کله پاچه درمانی ۱۱۸٫                  شانه(تمشیط) درمانی ۱۱۹٫                  ادرار درمانی

اصلاح درمانی

۱۲۰٫                  عسل درمانی ۱۲۱٫                  مسهل درمانی ۱۲۲٫                  حجامت درمانی ۱۲۳٫                 فصد درمانی ۱۲۴٫                  زالو درمانی ۱۲۵٫                 حنا (خضاب)درمانی ۱۲۶٫                  حلق درمانی
۱۲۷٫                 نوره درمانی ۱۲۸٫                 سرمه درمانی(اکتحال) ۱۲۹٫                  قی درمانی ۱۳۰٫                  بادکش درمانی ۱۳۱٫                  ناخن درمانی ۱۳۲٫                 خلال درمانی ۱۳۳٫                 مسواک درمانی
۱۳۴٫                 حمام درمانی ۱۳۵٫                 استنشاق درمانی ۱۳۶٫                 ختنه درمانی ۱۳۷٫                 سرکه درمانی ۱۳۸٫                 تنقیه درمانی ۱۳۹٫                 سعوط درمانی ۱۴۰٫                  قیر(نفت)درمانی

میوه درمانی

۱۴۱٫                  انگور درمانی ۱۴۲٫                  انار درمانی ۱۴۳٫                 انجیر درمانی ۱۴۴٫                  زیتون درمانی ۱۴۵٫                 خیار درمانی ۱۴۶٫                  به درمانی ۱۴۷٫                 خرما درمانی
۱۴۸٫                 سنجد درمانی ۱۴۹٫                  سیب درمانی ۱۵۰٫                  گلابی درمانی ۱۵۱٫                  مویز درمانی ۱۵۲٫                 آلو درمانی ۱۵۳٫                 خیار درمانی ۱۵۴٫                 خربزه درمانی

گیاه درمانی(اعشاب)

۱۵۵٫                 ترنج درمانی ۱۵۶٫                 پیاز درمانی ۱۵۷٫                 زردک درمانی ۱۵۸٫                 شلغم درمانی ۱۵۹٫                 خرفه درمانی ۱۶۰٫                  ماش درمانی ۱۶۱٫                  باقلی درمانی
۱۶۲٫                  بادنجان درمانی ۱۶۳٫                 سیر( ثوم)درمانی ۱۶۴٫                  ترب درمانی ۱۶۵٫                 نخود درمانی ۱۶۶٫                  کماه درمانی ۱۶۷٫                 لوبیا درمانی ۱۶۸٫                 کدو درمانی
۱۶۹٫                  بادام درمانی ۱۷۰٫                  خاکشیر درمانی ۱۷۱٫                  شنبلیله درمانی ۱۷۲٫                 کرفس درمانی ۱۷۳٫                 تره درمانی ۱۷۴٫                 گندم درمانی ۱۷۵٫                 جو درمانی

دارو درمانی(اقاقیر)

۱۷۶٫                 آویشن درمانی ۱۷۷٫                 سیاهدانه درمانی ۱۷۸٫                 زیره درمانی ۱۷۹٫                 سداب درمانی ۱۸۰٫                  عناب درمانی ۱۸۱٫                  فلفل درمانی ۱۸۲٫                 پونه درمانی
۱۸۳٫                 نعناع درمانی ۱۸۴٫                 سنا درمانی ۱۸۵٫                 کندوش درمانی ۱۸۶٫                 طرخون درمانی ۱۸۷٫                 عنبر درمانی ۱۸۸٫                 یاسمن درمانی ۱۸۹٫                 رازیانه درمانی
۱۹۰٫                  اطریفل درمانی ۱۹۱٫                  آمله درمانی ۱۹۲٫                  خولنجان درمانی ۱۹۳٫                 افتیمون درمانی ۱۹۴٫                  كافوردرمانی ۱۹۵٫                 حنظل درمانی ۱۹۶٫                  سنبل درمانی
۱۹۷٫                 آنيسون درمانی ۱۹۸٫                 انجدان درمانی ۱۹۹٫                  زعفران درمانی ۲۰۰٫                  بلیله درمانی ۲۰۱٫                  قاقله درمانی ۲۰۲٫                  سقمونيا درمانی ۲۰۳٫                 گشنيزدرمانی
۲۰۴٫                  فرفيون درمانی ۲۰۵٫                 خشخاش درمانی ۲۰۶٫                  خربق درمانی ۲۰۷٫                 خردل درمانی ۲۰۸٫                 بزرقطونا درمانی ۲۰۹٫                  زنبق درمانی ۲۱۰٫                  راز يانه درمانی
۲۱۱٫                  مرزنجوش درمانی ۲۱۲٫                  کندر درمانی ۲۱۳٫                 بادرنجبویه درمانی ۲۱۴٫                  قُسط درمانی ۲۱۵٫                 کاسنی درمانی ۲۱۶٫                  بنفشه درمانی ۲۱۷٫                 زنجبیل درمانی
۲۱۸٫                 شقاقل درمانی ۲۱۹٫                  سعد درمانی ۲۲۰٫                  زنیان درمانی ۲۲۱٫                  قرنفل درمانی(میخک) ۲۲۲٫                 اسفند درمانی ۲۲۳٫                 هلیله درمانی ۲۲۴٫                 عنبردرمانی
۲۲۵٫                 برنج درمانی ۲۲۶٫                 آفتاب درمانی ۲۲۷٫                 کلم درمانی(کرنب) ۲۲۸٫                 سور درمانی ۲۲۹٫                   ۲۳۰٫                   ۲۳۱٫                  

 

علی میلانی

✔دانشجو رشته شبکه و نرم افزار هستم و در زمینه برنامه نویسی و طراحی سایت فعالیت می کنم ، به طب اسلامی علاقه دارم و دوست دارم در ثواب نشر حقیقت طب اسلامی سهیم باشم.❤

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن