طب اسلامیکتب طب اسلامی

طب اسلامي، گنجينه تندرستي-دکتر رضا منتظر

طب اسلامي، گنجينه تندرستي

مقدمه ى استاد حسين خيرانديش
مقدمه ى دکتر سيداحمد ثاقبى-دانشيار بيماريهاى داخلي دانشگاه علوم پزشکى مشهد

فهرست اجمالى مطالب

مقدمه ى مؤلف
فصل اول: تعريف واژ ه ها
فصل دوم: بيان حقايق تاريخى
فصل سوم: بيان حقايق طبى در قرآن کريم
فصل چهارم: طب در کلام پيامبراکرم و ائم هى اطهارعليهم السلام
فصل پنجم: نارساي ىها، نقاط ضعف و آفات طب رايج
فصل ششم: برخى شواهد برترى طبّ اسلامى و سنتى بر طبّ رايج
فصل هفتم: تکليف چيست؟
فصل هشتم: موانع موجود در راه احياء طبّ سنتى
فصل نهم: حجامت

****
فهرست تفصيلى مطالب
فصل اول: تعريف واژ هها
-۱ طب عرب
-۲ طبّ سنتى ايران
-۳ طبّ اسلامى
فصل دوم: بيان حقايق تاريخى
گفتار اول: چرا آگاهى از تاريخ طب ضرورى است؟
گفتار دوم: طبّ يونانى – آيا مبدأ پيدايش طب، يونان است؟
گفتار سوم: طب در ايران پيش از ظهور اسلام
گفتار چهارم: طب در صدر اسلام و دوران خلافت بن ىاميه
گفتار پنجم: طب در دوران خلفاى عباسى
الف) تأثير جندى شاپور
ب) نهضت ترجمه
گفتار ششم: زکرياى رازى
گفتار هفتم: شيخ الرئيس بوعلى سينا
گفتار هشتم: نفوذ طبّ سنتى ايران در اروپا
گفتار نهم: آيا طبّ سنتى ايران همان طبّ يونانى است؟
-۱ اعترافات مورّخين و افراد صاح بنظر
-۲ وجود مطالب مربوط به طبّ اسلامى در آثار اطبّاى طبّ سنتى
-۳ اکتشافات طبى که اولين بار توسط پزشکان مسلمان محقق شده است
گفتار دهم: گذشت هى پرافتخار طب در بلاد اسلامى
-۱ بيمارستا نهاى اسلامى
-۲ شکست هبندى و جراحى استخوان
-۳ جراحى عمومى و تخصصى
گفتار يازدهم: جايگزينى طب شيميايى به جاى طبّ سنتى ايران در اروپا
-۱ وجود تعصبات مذهبى در مسيحان نسبت به مسلمانان
-۲ واقع هى فتح قسطنطنيه
-۳ پاراسلس و تولد طب شيميايى
گفتار دوازدهم: سرق تهاى علمى
-۱ شکست هبندى و جراحى استخوان
-۲ ارتباط گواتر و اگزوفتالمى (بيرون زدگى چشم)
-۳ گردش خون قلبى ريوى
-۴ قانون سوراخ کور
-۵ بيمارى هپاتيت
-۶ واکسيناسيون
-۷ دستکارى کتب دانشمندان اسلامى
-۸ طبق هبندى و درمان بيمار ىهاى روانى
-۹ بوژى (ميل زدن)
-۱۰ لول ههاى فالوپ
-۱۱ هوادرمانى
-۱۲ سرکه و خواص درمانى آن
الف – تأثير سرکه در قطع خونريزى
ب – تأثير سرکه بر دندان و لثه
ج – تأثير سرکه در گزيدگيها
د – تأثير سرکه بر بهبود زخم و صداى گوش
گفتار سيزدهم: نفوذ و حاکميت طب رايج در ايران
-۱ تأسيس دارالفنون
-۲ تأسيس بيمارستا نهاى طب غربى
ضرب هى نهايى
فصل سوم: بيان حقايق طبى در قرآن کريم
گفتار اول: آيا قرآن شفابخش است؟
۱) قرآن خود را وسيل هى شفا معرفى مى کند
۲) احاديثى که به شفا بودن قرآن اشاره م ىکنند
گفتار دوم: قرآن چگونه م ىتواند شفابخش باشد؟
۱) تأمين سلامت روان
۲) تأمين سلامت جسم به دنبال آرامش روان
الف – آيا روان آدمى برجسم او احاطه دارد ؟
ب – نقش تقوى در سلامت و بيمارى جسم
ج – تقوى چگونه م ىتواند موجب صحت بدن شود ؟
پاسخ به يک شبهه
گفتار سوم: معرفى اصول مربوط به تندرستى در قرآن کريم
۱) پرهيز از اسراف در طعام
۲) چه زمانى از شبانه روز بايد غذا خورد
۳) دقت در کيفيت غذاها
۴) معرفى طيبات
الف – عسل
ب – خرما
ج – گوشت چهارپايان و ماهى
۵) تحريم خبائث
۶) روزه
الف – روزه و درمان چاقى
ب – روزه و ديابت
ج – روزه و بيماران کليوى
د – روزه و بيمارى هاى قلبى
ه – روزه و بيمارى هاى گوارشى
۷) بهداشت مقاربت
الف – ممنوعيت مقاربت در ايام عادت ماهيانه
ب – تحريم روابط نامشروع
۸) بهداشت بدن، لباس، خانه و اماکن عمومى
گفتار چهارم: جلو ههاى درمانى قرآن کريم
۱) نمون ههايى از روا ندرمانى
الف – گفتار درمانى در قرآن کريم
ب – درمان هيسترى در قرآن
ج – تأثير شفابخش آواى قرآن کريم
۲) معرفى برخى رو شهاى درمان طبيعى در قرآن
الف – درمان حضرت ايوب با آب سرد
ب – کدو براى حضرت يونس
ج – خرما براى حضرت مريم
گفتار پنجم: پاسخ به مورّخين غربى
۱) جني نشناسى قرآن کريم
۲) تقدم آفرينش گوش بر چشم
۳) متفاوت بودن خطوط انگشتان
۴) پوست و احساس درد
فصل چهارم: طب در کلام پيامبراکرم و ائم هى اطهارعليهم السلام
۱) اصول طبى مربوط به غذا خوردن
الف – شستن دس تها قبل و بعد از غذا
ب – شروع کردن غذا با نمک
ج – حدّ و حدود غذا خوردن
د – چهار سفارش براى بى نيازى از طب
ه – مسواک زدن و خلال کردن
اهميت مسواک
روش مسواک زدن
فوايد مسواک زدن
و) پرهيز از غذاهاى رنگارنگ
ز) شير، روغن و گوشت گاو
۲) اصول طبى مربوط به آب خوردن
الف) پرهيز از آب خوردن زياد
ب) پرهيز از آب خوردن با غذا
ج) به تدريج و آرام خوردن
د) دستور العمل امام رضاعليه السلام
۳) آب درمانى در طبّ اسلامى
الف – ارزش درمانى آب نيسان
ب – درمان با آب گرم و سرد
ج – نقش درمانى حمام در طبّ اسلامى
۴) امراض ميکروبى
الف) راه سرايت
ب) پيشگيرى با قرنطينه
۵) خواص درمانى برخى غذاها
الف – سيا هدانه و عسل
ب – سيب
ج – کندر
فصل پنجم: نارساي ىها، نقاط ضعف و آفات طب رايج
گفتار اول: توّهم مالکيت بر حيات و مرگ انسا نها
۱) دستکار ىهاى ژنتيکى
۲) قانونى شدن آتانازى
گفتار دوم: ديدگاه جزءنگر
۱) عواقب ديدگاه جزءنگر
الف – تخصصى شدن روز افزون پزشکى
ب – نسبت دادن رفتار انسان به عملکرد ژ نها
ج – ميکرو بها را عامل بيمارى دانستن
سل اورژانس جهانى
پاسخ به يک شبهه
۲) ديدگاه ک لنگر در طبّ اسلامى و سنتى
الف – آيا در طبّ اسلامى صحبتى از مزاج شده است؟
ب – معادل اخلاط چهارگانه در طب رايج
ج – تأثير اخلاط بر بدن
د – توجيه مزاج به زبان علمى امروز
گفتار سوم: کم توجهى به ذهن و روان در درمان
۱) مشکل روانپزشکى چيست؟
الف – محدود شدن به جستجوى عامل مادى براى اختلالات روانى
پاسخ به دو شبهه
ب) منحصر شدن به درمان دارويى
ج) غفلت از درما نهاى روحى
۲) علت حاکميت ديدگاه جزءنگر بر روانپزشکى
۳) انحرافات روانشناسى
۴) جايگاه معالجات روحى در طبّ اسلامى
الف – معالجات روحى در کلام امام خمين ىقدس سره
ب – معالجات روحى در کلام آيت الّله حسن زاده آملى
ج – دعادرمانى در طبّ اسلامى
۵) جايگاه معالجات روحى در طبّ سنتى
درما نهاى روحى ابن سينا
الف – عشق پنهان شده
ب – درمان روحى ماليخوليا (اسکيزوفرنى)
گفتار چهارم: کنترل (سرکوب) علائم بيمارى به جاى درمان علت آن
سرکوب سيستم ايمنى
کورتيکوتراپى (درمان با داروهاى کورتونى)
گفتار پنجم: متّکى بودن به رو شهاى آزمون و خطا
۱) پرتودرمانى در سرطان ريه
۲) تاليدوميد داروى سياه
۳) ب ىفايده بودن آسپرين پوش شدار
۴) خطرات تصفي هى آب آشاميدنى با کلر
گفتار ششم: نگرش نادرست در مورد سلامت و بيمارى
۱) بيمارى موجب آمرزش و تقرب به درگاه الهى است
۲) برخى بيمارى ها باعث ايمنى در برابر بيمارى هاى مه متر م ىشوند
۳) نبايد توقع داشت که بيمارى هميشه علاج پذير باشد
گفتار هفتم: ب ىتوجهى به آثار درمانى غذاها و استفاد هى سريع از دارو
گفتار هشتم: کنار نهادن درما نهاى طبيعى و استفاده از داروهاى شيميايى
سخنان مقام معظم رهبرى در مورد گياه درمانى
۱) گزار شهاى موجود در مورد عوارض داروها
الف – آمار پروند ههاى موجود در سازمان جهانى بهداشت
ب – آمار عوارض دارويى در آمريکا
ج – تحقيقات انجام شده در بيمارستان جان هاپکينز
د – اظهارات پروفسور ژان هامبورژه
ه – اظهارات آقاى دکتر ابوتراب نفيسى
و – عوارض داروى آم ىتريپتيلين
ز – فناستين و استامينوفن
ح – داروهاى ضد التهابى غير استروييدى
ط – تزريق عضلانى ديکلوفناک و فلج ناشى از آن
ى – حذف آمپول د ىپيرون از فرآورد ههاى ژنريک ايران
ک – عوارض جانبى کلوفيبرات و جم فيبروزيل
ل – داروهاى ضد انعقاد
۲) عوارض داروها و سرخوردگى مردم از طب رايج
۳) نحو هى برخورد سازما نهاومجامع بي نالمللى در برابر عوارض داروها
۴) ب ىعارضه يا کم عارضه بودن داروهاى گياهى
الف – پوست بيد و آسپرين
ب – اکليل الملک و کومارين
۵) مزيت ديگر داروهاى گياهى
۶) ارزيابى کلى از عوارض داروهاى شيميايى در ايران
الف – بيشتربودن تعداد اقلام تجويزشده در مقايسه با استانداردجهانى
ب – عدم رعايت اصول مربوط به تجويز دارو
۷) سخنان شهيد بهشتى در مورد گياهان دارويى
طب استعمارى
۱) مفهوم طب استعمارى
۲) خاستگاه تاريخى طب استعمارى
۳) ابعاد طب استعمارى
گفتار نهم: اقدامات شرک تهاى بزرگ دارويى
۱) تبليغات خلاف واقع در مورد آثار داروها
الف – اعلامي هى مؤسس هى آرتريت و روماتيسم در آمريکا
ب – نيرن گهاى لابراتوار سازند هى کورتيزون
۲) تشويق مردم به استفاده از داروهاى پيشخانى
۳) تبليغات فريبنده براى گمراه کردن پزشکان
۴) ساخت داروهاى رنگارنگ با ترکيب يکسان ولى اسامى تجارتى مختلف
۵) توليد و عرض هى داروهاى کاذب
۶) نسبت دادن عوارض داروها به پزشکان
۷) صدور داروهاى از رده خارج به جهان سوم
گفتار دهم: وابستگى نامعقول به پاراکلينيک
۱) هزين هى بالا
۲) کمرنگ شدن نقش معاينات بالينى در تشخيص بيمارى
گفتار يازدهم: پر هزينه بودن
گفتار دوازدهم: برخوردهاى قيّ ممأبانه با ساير مکاتب درمانى
گفتار سيزدهم: ايجاد روحي هى طب زدگى در مردم
گفتار چهاردهم: اعمال جرّاحى غير ضرورى و سودجويانه
۱) جرّاحى هاى سودجويانه
۲) جرّاحى هاى غير ضرورى
ناکامى در درمان
فصل ششم: برخى شواهد برترى طبّ اسلامى و سنتى بر طبّ رايج
۱) اعلامي هى يونسکو
۲) دکتر عبدالّله خان احمديه
۳) قانقارياى وزير قاجار
۴) اعترافات دکتر پولاک طبيب ناصرالدين شاه
۵) اعترافات مورّخين غربى
فصل هفتم: تکليف چيست؟
چرا احياء طبّ سنتى و رويکرد به طبّ اسلامى يک تکليف است ؟
۱) ضرورت کسب علم نافع
۲) مبارزه با خودباختگى و تهاجم فرهنگى دشمنان
۳) نجات از وابستگ ىها با انتخاب راه ميا نبُر
فصل هشتم: موانع موجود در راه احياء طبّ سنتى
۱) خودباختگى و برخوردار نبودن از حس عزّت و شرافت
۲) غير علمى، بى اثر و خرافى دانستن طبّ سنتى
الف – تفحّص در تاريخ گذشته
ب – نگاه به عرص هى جغرافيا
۳) قديمى و از رده خارج دانستن
۴) تعلق علمى پزشکان به تحصيلات گذشت هى خود
۵) منافع شخصى سودجويان
فصل نهم: حجامت
گفتار اول: تاريخچه و جايگاه حجامت در طبّ اسلامى
۱) تعريف
۲) تاريخچه
۳) جايگاه حجامت در طبّ اسلامى
گفتار دوم: حجامت در کلام معصومي نعليهم السلام
۱) اهميت حجامت
۲) انواع (مواضع) حجامت
الف – حجامت عام (بين دو کتف)
ب – حجامت سر
ج – حجامت کمر
د – حجامت ساق
ه – حجامت موضعى
و – حجامت نقره
۳) آثار درمانى حجامت
الف – حجامت درمان هم هى بيمار ىها
ب – حجامت پيشگيرى کننده از بيمارى هاى يک سال
ج – حجامت درمان بيمار ىهاى خون
د – حجامت درمان بيمار ىهاى پوستى
ه – حجامت درمان سردرد
و – حجامت و غليان خون
ز – حجامت و تقويت عقل و حافظه
ح – حجامت و بيمار ىهاى روانى
ط – حجامت و افزايش قدرت بينايى
ى – حجامت دافع سموم از بدن
۴) برترى حجامت بر ساير روش هاى درمانى
۵) زما نهاى مناسب و نامناسب براى حجامت
الف – فصل مناسب
ب – ايام مناسب در ماه قمرى
ج – ايام مناسب در هفته
د – ساعات مناسب از روز
ه – حجامت اضطرارى
و – زما نهاى نامناسب
ز – چه فاصل هى زمانى را بايد بين دو نوبت حجامت رعايت کرد
۶) علائم نياز به حجامت
۷) اصولى که بايد قبل، بعد و حين حجامت رعايت شود
الف – خوراک قبل و بعد از حجامت
ب – پرهيز از حجامت به هنگام گرسنگى
ج – دعاى حجامت امام رضاعليه السلام
د – نگاه به خون اول حجامت
ه – پرهيز از مقاربت و هيجا نهاى عصبى قبل و بعد از حجامت
و – توجه به وضعيت آب و هوا موقع حجامت
ز – حجامت و حمام
ح – حجامت روز هداران
ط – حجامت در ايام حج
۸) روش انجام حجامت
گفتار سوم: توجيه علمى زما نهاى مناسب براى حجامت
گفتار چهارم: مکانيسم علمى حجامت
۱) دفع فضولات بدن و کاهش غلظت خون
۲) تقويت سيستم ايمنى بدن
۳) تنظيم ميزان آهن خون
۴) تقويت سيستم ضد انعقادى
۵) مشروط کردن گلبو لهاى قرمز
۶) ايجاد پر خونى در بافت هاى آسيب ديده
۷ – رابط هى نزديک حجامت و طب سوزنى
۸ – حجامت تنظيم کنند هى چرب ىهاى خون
۹ – حجامت و نقش آن در س مزدايى از بدن
گفتار پنجم: حجامت خشک يا بادکش
گفتار ششم: حجامت از ديدگاه طبّ سنتى
گفتار هفتم: حجامت در کلام پزشکان معاصر
۱) مرحوم دکتر جزايرى
۲) دکتر موسى باقرى
۳) دکتر خسرو آگين فوق تخصص در بيمارى هاى ريه
۴) دکتر کديور فوق تخصص در جراحى قلب و عروق
۵) دکتر يوهان آبل
الف – حجامت در ناحي هى سه گوشه ى شانه
ب – ناحي هى صفرا و کبد
ج – سيستم تنظيم ريه
د – سيستم تنظيم کليه و مثانه
ه – ناحي هى لگن خاصر هى کوچک و تخمدا نها
و – ناحي هى کنترل فشار خون بالا
گفتار هشتم: حجامت و پيشگيرى از سکت ههاى قلبى و مغزى
گفتار نهم: گزارش برخى بيماران درمان شده با حجامت
۱) سينوزيت
۲) ديابت
۳) قند و چربى خون
۴) تأثير حجامت بر ويروس هپاتيت ب
۵) اختلال انعقادى و خونريزى مکرر
۶) رينيت آلرژيک
۷) چربى خون
۸) ترک اعتياد
۹) نقرس
۱۰ ) ديسک کمر و دردهاى سياتيکى
گفتار دهم: پاسخ به انتقادهاى مخالفان حجامت
۱) حجامت همان خو نگيرى وريدى است
الف – تفاو تهاى حجامت با خو نگيرى وريدى
ب – آيا قديمى دانستن حجامت در راستاى مقتضيات زمان است؟
۲) در حجامت، خون دور ريخته شده و هدر م ىرود
۳) حجامت پايه و اساس علمى ندارد
الف – حجامت سنتى اسلامى است
ب – سنت پيامبرصلى الله عليه وآله را نبايد تر کونبايد بدعتى را جايگزين آن کرد
ج – سنّ تها از نظر علمى ابعاد گوناگون دارند
۴) رواج حجامت باعث سوء استفاد هى افراد کم سواد و سودجو م ىشود
۵) حجامت باعث بيمار ىهاى خطرناک مانند هپاتيت و ايدز م ىشود
گفتار يازدهم: گزارش تحقيق
۱) روش تحقيق
۲) نتايج
۳) بحث
۴) نتيج هگيرى
ضمائم
فهرست روايات
فهرست منابع
فهرست تفصيلى مطالب
جدول تشخيص مزاج

 

علی

✔دانشجو رشته شبکه و نرم افزار هستم و در زمینه برنامه نویسی و طراحی سایت فعالیت می کنم ، به طب اسلامی علاقه دارم و دوست دارم در ثواب نشر حقیقت طب اسلامی سهیم باشم.❤

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن